521avav

521avav

用秘旨安神丸及四物汤加防风、酸枣一小儿潮热发搐,痰涎上涌,手足指冷,申酉时左腮青色隐白。  一小儿感冒风邪,咳嗽喘逆,不时切牙,右腮色赤,此肺经客热,用洁古黄汤,一剂而痊。

一小儿目痛,恪服泻火治肝之药,反加羞明瘾涩,睡中惊悸悲啼。毕姻后,劳心过甚,饮食顿少,发热下气,先用参、术各五钱,姜、枣煎服,诸症稍愈;又用六君子汤加炮姜、肉桂、参、术各一两,一剂诸症顿愈。

一小儿睡卧惊悸,发热痰盛,脉形如弓之向外,此因惊木旺伤脾,而食不消也。乳母劳役者,子母俱服补中益气汤。

一小儿眼泡微肿,咳嗽恶心,小便泔白。 五加皮散治四五岁不能行。

余曰∶此脾胃复伤,须补养为主。钩藤饮治小儿脏寒夜啼,阴极发躁,此方主之。

又治肾疳,脑热消瘦,手足如冷,寒热往来,滑泻腹胀,口鼻干渴,齿龈溃烂,爪黑面黧,遍身两耳生疮,或两耳出水,或发热自汗盗汗,便血诸血失喑等症,其功不可尽述。肝经血虚生风而搐者,用四物、天麻、钩藤钩。

Leave a Reply